Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2015

2696 e2ab
Reposted fromtwardziel twardziel viaescapism escapism

May 05 2015

8906 5ca7 500
Reposted fromrol rol viaheswithrose heswithrose
7196 7178

April 25 2015

1852 44e1
Reposted frompeper peper viaOFFka OFFka

April 13 2015

8167 7249 500

wilfredlewis:

Photograph: Jean Berton

Reposted fromtwice twice vialady-of-theflowers lady-of-theflowers

April 11 2015

9113 c15a
Reposted fromtwice twice vialady-of-theflowers lady-of-theflowers

April 02 2015

8127 a84c 500

March 26 2015

 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viaOFFka OFFka

March 23 2015

6336 d3f0 500

March 12 2015

Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breżniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923

March 09 2015

8927 efd5
Reposted fromretaliate retaliate viadoubleespresso doubleespresso

February 24 2015

February 12 2015

5545 73d6 500
1208 1b0d 500
Reposted frompaulinab paulinab viadoubleespresso doubleespresso
8852 ad78
Reposted fromscorpix scorpix viadoubleespresso doubleespresso

January 29 2015

5050 d720
Reposted fromwestwood westwood viadoubleespresso doubleespresso
Ice coated spider web
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaOFFka OFFka

January 28 2015

0726 b8b6 500
Reposted fromwoolowinka woolowinka viaheswithrose heswithrose
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl